Jaarverslag 2020

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Stichting Ondernemen aan Zee over het boekjaar 2020. De stichting werd op 15 juni 2012 opgericht als houder en beheerder van het Ondernemersfonds Den Helder en wordt jaarlijks gevuld met een opslag van 10% bij de inning van Onroerende zaakbelasting (Ozb) betreffende niet-woningen.

De Gemeente Den Helder heeft als contractspartij met de stichting een overeenkomst gesloten op 24 juli 2012 voor de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2024. Evaluatie van het Ondernemersfonds vond plaats in 2014. Daarna werd de opslag verhoogd van 5% naar 10%. De Gemeente Den Helder werkt daarbij als doorgeefluik van de geïnde extra belasting aan de stichting ter vulling van het Ondernemersfonds, onder hantering van een retributierecht inzake haar gedelegeerde overheidstaak bij de voorziening in schoolgebouwen.

In de cijfermatige opstelling van de jaarrekening wordt de verantwoording gegeven door het bestuur van de stichting over het afgelopen boekjaar.

Jaarlijks werkt de stichting met een vooraf in overleg met de Gemeente Den Helder vastgesteld voorschot. Vervolgens wordt jaarlijks en achteraf door de Gemeente Den Helder de definitieve bijdrage uit het voorgaande jaar vastgesteld, waarna een suppletie-betaling zal volgen, of omgekeerd, een terugbetaling met verrekening zal plaatsvinden. In 2017 heeft een terugbetaling plaatsgehad, edoch als gevolg van prudentie van het stichtingsbestuur en macro- economische omstandigheden is dat niet meer het geval geweest in de jaren daarna. Ook in 2020 heeft een suppletie-betaling over 2019 plaats gevonden.

Dit is een direct gevolg van de wijze waarop het Fonds gevuld wordt. Eerst na administratieve afronding door de Gemeente Den Helder van het betreffende belastingjaar, is de stichting bekend met het juiste bedrag. Onder andere dit gegeven is de reden dat de stichting werkt met een voorschot met na-verrekening. Verplichtingen worden slechts aangegaan op basis van het vastgestelde voorschot.

In 2020 heeft de stichting alle verplichtingen kunnen nakomen en is de reserve toegenomen.

Agenda


Het bestuur is in 2020 vijf keer bijeen geweest in (digitale)vergadering, tezamen met de vastgestelde agenda-leden, om de aanvragen bij het Ondernemersfonds te behandelen. Daarnaast werden door afgevaardigden van het bestuur diverse overleggen gevoerd met de “founding partners” van het Ondernemersfonds in en buiten het Breed Overleg, met de Gemeente Den Helder en met derden. Vergaderingen van het landelijk Platform Ondernemersfondsen werden eveneens (digitaal)bezocht.
Het uitblijven in de voorgaande jaren van periodiek overleg met Wethouder en verantwoordelijk ambtenaren is besproken met de Gemeente Den Helder en zal in 2021 opnieuw een vervolg krijgen. De stichting blijft prijs stellen op tenminste een jaarlijks en periodiek overleg.

Verantwoordingen werden gegeven in periodieke overleggen met de gezamenlijke Ondernemersverenigingen in het tweemaandelijkse Breed Overleg en individueel bij Ondernemersverenigingen indien daartoe de vraag bestond. Het heeft niet geleid tot discussiepunten.

Het uitblijven van nadere vraagstelling of uitnodiging tot (periodiek) overleg, ziet het bestuur dan ook als blijk van vertrouwen in verantwoordelijkheid en integriteit, met respect voor autonomie.
Het bestuur verricht haar werkzaamheden volstrekt onbezoldigd, zonder vacatiegelden en vergoeding van kosten.

Als gevolg van de COVID-19 uitbraak, waarover hierna meer, welke praktisch het gehele verslagjaar het organiseren van evenementen of activiteiten sterk aan banden heeft gelegd, zijn er fors minder aanvragen gedaan. Evenwel zijn de binnengekomen aanvragen behandeld en bij gebleken goedkeuring voorzien van een gehele of gedeeltelijke honorering na beoordeling en toetsing aan de gestelde doelen, statutaire eisen en interne richtlijnen zoals deze zijn gesteld bij het Ondernemersfonds. Het jaar is voor de stichting als gevolg van de pandemie heel bijzonder verlopen.
Het secretariaat heeft wederom veel werk gehad om de aanvragen op tenminste het niveau te brengen opdat het bestuur een gedegen beoordeling kan verrichten. Vele aanvragen waren een eerste maal van indienen kwalitatief ‘onder de maat’. Het lijkt vooralsnog de oorzaak te hebben in onvoldoende aandacht bij de aanvrager, aangezien na enige directieve aanwijzing vanuit het secretariaat de aanvrager een tweede maal heel goed in staat blijkt om een complete aanvraag te verrichten. Een enkele keer was tenminste het verbeteren van het kalenderjaar van aanvraag naar het huidige jaar, reeds een welkome verbetering van de aanvraag. Veelal betrof het echter majeure verbeteringen zoals het opstellen en aanleveren van een adequate begroting die sluitend blijkt, of duiding dat de aanvraag onder toegekende budgetrechten zal (kunnen) vallen.

De stichting acht dit niet aan de kwaliteit van de aanvraagmodule te wijten.

Budgetrechten


De stichting hanteert jaarlijks een budgettering overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn door de Ondernemersverenigingen in juni 2015. Het budgetrecht van Ondernemersverenigingen wordt materieel vormgegeven door het hanteren van trekkingsrechten en (aanvullend) reserveringen.

Aanvullend op deze afspraken is in februari 2018 in het Breed Overleg door de Ondernemersverenigingen het besluit genomen dat de jaarbijdrage aan Citymarketing gemaximeerd wordt op de helft van het Fonds. Hiermee voldoet de stichting ruimschoots aan de statutaire doelstelling om substantieel bij te dragen aan Citymarketing.

Bestuurlijke aangelegenheden


Het bestuur kende in samenstelling in het verslagjaar een wijziging, nu de heer Fred Laks namens de HSV tot het bestuur is toegetreden na het vertrek van de heer Haitsma.
Door de ambtelijk secretaris zijn in het verslagjaar wederom de benodigde inspanningen geleverd om de aanvragen op tijd en compleet bij het bestuur te bezorgen. Ondanks gestandaardiseerde formulieren en duidelijke verwijzingen op de website, blijft het lastig voor sommige subsidieaanvragers om goed te verwoorden waarom de aanvraag subsidiewaardig zou zijn, daarbij sluitende begrotingen op te stellen, dan wel de aanvraag en bijlagen eenduidig en consequent te doen zijn. Dit terwijl nieuwe eerste-keer-aanvragers aantonen dat bovenstaande heel goed wél mogelijk is. Het bestuur blijft daarom steeds behulpzaam en bereid om met eventuele terug-verwijzing de (herstelde) aanvraag alsnog te behandelen en treedt coulant op waar mogelijk.

In 2020 werd voorts door het bestuur fors ingezet op de eenwording van het verenigd bedrijfsleven in Den Helder, welke in 2021 zijn beslag lijkt te krijgen in een juridische fusie van de diverse ondernemersverenigingen in Den Helder en Julianadorp.

Coronacrisis


Door de uitbraak van het COVID-19 virus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van de stichting gedurende 2020 sterk beïnvloedt.
De stichting is een subsidieverstrekker, waar grote aantallen subsidieaanvragers zich thans geconfronteerd zien met annulering van de gesubsidieerde projecten, activiteiten en evenementen, of het geheel onmogelijk zijn van organisatie. Waar gedurende het jaar wél mogelijkheden bestonden en aanvragen konden worden goedgekeurd heeft de stichting subsidies kunnen verstrekken. Indien daarna alsnog een annulering moest plaats vinden, zijn organisatiekosten gedekt door de verstrekte subsidie.

Ook de jaarlijkse substantiële bijdrage aan Citymarketing Den Helder (Stichting Top van Holland) heeft volledig plaats gevonden.

Voorts is door de stichting actief deelgenomen aan steun- en hulpprogramma’s voor ondernemers in Den Helder, in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Helder, Woningstichting en vertegenwoordigers van de diverse Ondernemersverenigingen in Den Helder. Zowel stads-breed als individuele steun heeft daarbij de aandacht gehad. Een koop- lokaal programma welke is opgezet vanuit de Ondernemersvereniging Ravelijncenter tezamen met de vereniging Helderse Ondernemers Binnenstad onder de naam Jutterstad werd een meer-jaarlijkse subsidie verstrekt.
Ook werd –bij uitzondering- de mogelijkheid geboden om ongebruikte budgetrechten voor het jaar 2020 te kunnen reserveren voor 2021. De daarvoor in aanmerking komende verenigingen hebben daar bijna allemaal gebruik van gemaakt.

Bij het opmaken van de jaarstukken is de volledig impact van de uitbraak van het coronavirus in 2021 nog niet duidelijk. Dit zal namelijk mede afhangen van de wijze waarop en wanneer de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst in 2021. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de verschillende scenario’s in kaart te brengen. De uitbraak van het coronavirus heeft inmiddels geleid tot aanzienlijke economische gevolgen voor een aantal sectoren bedrijvigheid in Den Helder. Aangezien het Fonds waarvan de stichting de beheerder is, middels een opslag OZB betreffende niet-woningen wordt gevuld, is af te wachten wat dit gaat betekenen voor de omvang van het Fonds in de komende jaren, indien als gevolg van de economische ontwikkelingen een jarenlange economische recessie door de coronacrisis wordt ingeluid.

Den Helder 10 maart 2021
mr. A. Verhoeks Bestuursvoorzitter


Bijlagen


Bijlagen jaarverslag 2020:
Klik hier voor jaarverslagen van andere jaren.