Aanvraag

Criteria voor het verkrijgen van gelden uit het Ondernemersfonds

 

Het bestuur van Stichting Ondernemen aan Zee toetst of aanvragen voldoen aan de volgende richtlijnen:

 1. Aanvragen kunnen uitsluitend door een collectief worden ingediend (dus niet door de individuele ondernemer).
 2. De aanvrager dient representatief te zijn voor het betrokken gebied waarin zij actief is.
 3. De activiteit of het project moet een collectief doel dienen binnen de gemeente Den Helder en promotionele en economische waarde hebben.
 4. De activiteit of het project betreft geen reguliere gemeentelijke taak, met andere woorden het is een aanvullende activiteit op de gemeentelijke taak.
 5. De activiteit dient binnen de gemeente Den Helder plaats te vinden en mag niet conflicteren met andere activiteiten.
 6. De aanvraag dient te geschieden op officieel briefpapier voorzien van het inschrijfnummer Kamer van Koophandel. De aanvraag dient goed onderbouwd te zijn en voorzien van een gespecificeerde begroting. Uit de begroting moet tevens blijken wie e.v.t. medefinanciers van het project zijn.
 7. De aanvrager moet gevestigd zijn in de gemeente Den Helder.
 8. De aanvrager mag geen winstoogmerk hebben, moet georganiseerd en ingeschreven zijn als rechtspersoon.

Aanvragen voor 2024 dienen ingediend te worden vóór:

  • Donderdag 8 februari
  • Donderdag 11 april
  • Donderdag 13 juni
  • Donderdag 12 september
  • Donderdag 14 november
 1. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer het formulier volledig is ingevuld en voorzien van de naam en handtekening van voorzitter en secretaris van de aanvragende vereniging. Onder het punt Omschrijving dient een  uitgebreide  weergave te worden gegeven van de activiteit / evenement.
 2. Aanvragen kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld, ondertekend en tijdig is ingediend.        

Indienen aanvraag/trekkingsrecht

 • Als bijlage bij deze brief dient te worden gevoegd:
  • Gespecificeerde begroting met financiële onderbouwing van het project/de activiteit.
   Uit de gespecificeerde begroting moet tevens blijken wie de medefinanciers van het project zijn.
 • Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer het formulier volledig is ingevuld en voorzien van de naam en handtekening van voorzitter en secretaris van de aanvragende vereniging.
 • Aanvragen voor trekkingsrecht vallen onder het reglement inzake trekkingsrechten van de Stichting Ondernemen aan Zee.
 • Het is aan het bestuur om af te wijken van de indieningsdata zoals onder het punt termijnen staat vermeld.
 • Gelden die onder het trekkingsrecht vallen vloeien terug in het fonds indien er geen geldige aanvraag wordt ingediend.
 • Indien gehonoreerde aanvragen door wat voor omstandigheden dan ook niet worden uitgevoerd dan dienen de toegekende gelden teruggestort te worden.

Inzending

Vul hier het online aanvraagformulier in

Foto: Cris Toala Olivares