Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ONDERNEMERSFONDS

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Stichting Ondernemen aan Zee als beheerder van het Ondernemersfonds omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Dienstverlening

De stichting vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden:

 • het behandelen en beoordelen van uw subsidieaanvragen;
 • om te voldoen aan taken en verplichtingen als uitvoerder van het Ondernemersfonds; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden verwerkt. De stichting zal steeds zo secuur mogelijk beoordelen welke persoonsgegevens benodigd zijn om de opdracht of de gegeven taak zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren.

In beginsel vraagt de stichting slechts de persoonsgegevens uitsluitend benodigd voor een correcte beoordeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de entiteit die de aanvraag verricht. Deze gegevens komen in beginsel overeen met uw gegevens in het Openbare Register (handelsregister). Deze persoonsgegevens kunnen zijn de gegevens omtrent uw voor- en achternaam en uw handtekening.

Verstrekking aan derden

De stichting geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk
verplicht is of indien dat noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.
Met derden, die persoonsgegevens verwerken van een cliënt in opdracht van de stichting, sluit de
stichting een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.
Als wij persoonsgegevens doorgeven aan anderen maken wij hierover afspraken met hen om uw
privacy te beschermen.

Persoonsgegevens worden door de stichting niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale
organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de stichting niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit doel betreft het uitoefenen van taken in het kader van de subsidieaanvraag, besteding en verantwoording van de middelen van het Ondernemersfonds, alsmede uitvoering geven aan de overeenkomst met de Gemeente Den Helder, één en ander mede gelet de van toepassing zijn de verjaringstermijnen. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de archiefwet zijn van toepassing.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door de stichting worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens van de stichting. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens de stichting verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan. Wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. De stichting blijft evenwel gehouden aan de wettelijke en contractuele verantwoordingsverplichtingen. Mogelijk zijn uw gegevens daardoor niet te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door de stichting wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor taken van de stichting en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien privacyregels zich hiertegen kunnen verzetten, of logischerwijze een Openbaar Register deze functie reeds vervult.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De stichting stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met de taken en verantwoordelijkheden van de stichting. Mocht de stichting om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Beveiliging

De stichting neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • beveiliging van eventuele netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 •  controle op toegekende bevoegdheden binnen de stichting;
 •  opvraag van zo weinig mogelijk persoonsgegevens.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting dan horen wij dit graag via info@stichtingondernemenaanzee.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken gebruik/geen gebruik van de navolgende cookies:

 •  Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de
  website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
  onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
  optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij
  geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Tracking cookies: wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
  gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Cookie-instellingen aanpassen en cookies verwijderen

Als u niet wilt dat de website van de stichting cookies plaatst op uw apparaat, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. U moet de instellingen van elke browser en elke computer afzonderlijk aanpassen.

Aanpassen privacyverklaring

De stichting behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.