Procedure

Aanvraagprocedure

  • Het secretariaat ontvangt de aanvraag en controleert of deze correct en volledig is ingevuld. Indien dit niet het geval is wordt deze teruggestuurd. Bij correcte en volledige invulling wordt de aanvraag voorgelegd ter beoordeling aan het bestuur van Stichting Ondernemen aan Zee.
  • Het bestuur kan de aanvrager te allen tijde verzoeken om nadere info ter beoordeling van de aanvraag.
  • Het bestuur beslist in haar vergadering over hoogte en toewijzing van gelden.
  • De stichting streeft er naar binnen 2 maanden na ontvangst van de aanvraag tot een beslissing te komen, welke schriftelijk wordt medegedeeld.
  • Toegekende middelen worden uitsluitend overgemaakt naar bankrekeningnummers die toebehoren aan de aanvragende organisatie.
  • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor aangegane verplichtingen door aanvragers.

 Verantwoording

Alle aanvragen dienen binnen 2 maanden na afloop van het project/de activiteit verantwoord te worden. De verantwoording dient te bestaan uit:

  • Een financieel verslag over de verkregen gelden van Stichting Ondernemen aan Zee
  • Een kort tekstueel verslag met beeldmateriaal (één of meerdere foto’s).
  • Indien hier niet aan wordt voldaan dan zal een nieuwe aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Stichting Ondernemen aan Zee controleert of de gelden verantwoord zijn besteed. Indien dit niet het geval is, kan de stichting overgaan tot terugvordering van (een deel van) de verstrekte subsidie. Indien binnen de afgesproken termijn geen sluitende verantwoording wordt overlegd zal het volledige subsidiebedrag per omgaande worden teruggevorderd.

Gefinancierd project van Stichting Ondernemen aan Zee.