Jaarverslag 2018

Verslag van het bestuur

Algemeen


Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Stichting Ondernemen aan Zee over het boekjaar 2018. De stichting werd op 15 juni 2012 opgericht als houder en beheerder van het Ondernemersfonds Den Helder en wordt jaarlijks gevuld met een opslag van 10% bij de inning van Onroerende zaakbelasting (Ozb) betreffende niet-woningen.
De Gemeente Den Helder heeft als contractspartij met de stichting een overeenkomst gesloten op 24 juli 2012 voor de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2024. Evaluatie van het Ondernemersfonds vond plaats in 2014. Daarna werd de opslag verhoogd van 5% naar 10%. De Gemeente Den Helder werkt daarbij als doorgeefluik van de geïnde extra belasting aan de stichting ter vulling van het Ondernemersfonds, onder hantering van een retributierecht inzake haar gedelegeerde overheidstaak bij de voorziening in schoolgebouwen.

In de cijfermatige opstelling van de jaarrekening wordt de verantwoording gegeven door het bestuur van de stichting over het afgelopen boekjaar.

Jaarlijks werkt de stichting met een vooraf in overleg met de Gemeente Den Helder vastgesteld voorschot.
Na het moeilijke jaar 2017, waarin als gevolg van na-verrekeningen door de Gemeente Den Helder over eerdere boekjaren, gecombineerd met een evenement Sail 2017 en het verminderen van het voorschot 2017 de stichting uitkeringen (of verzoeken daartoe) geheel of ten dele niet heeft kunnen honoreren, heeft in 2018 herstel/normalisatie plaats gevonden van de mogelijkheden en bestedingsomvang van het Ondernemersfonds.

Agenda


Het bestuur is in 2018 zes keer bijeen geweest in vergadering, tezamen met de vastgestelde agenda-leden, om de aanvragen bij het Ondernemersfonds te behandelen. Daarnaast werden door afgevaardigden van het bestuur diverse overleggen gevoerd met Wethouder en verantwoordelijk ambtenaren, de “founding partners” van het Ondernemersfonds in en buiten het Breed Overleg, en met derden. Vergaderingen van het landelijk Platform Ondernemersfondsen werden eveneens bezocht. Verantwoordingen werden gegeven in periodieke overleggen met de Gemeente, de gezamenlijke Ondernemersverenigingen in het tweemaandelijkse Breed Overleg en individueel bij Ondernemersverenigingen indien daartoe de vraag bestond.
Het bestuur verricht haar werkzaamheden volstrekt onbezoldigd, zonder vacatiegelden en vergoeding van kosten.

Meer dan 40 aanvragen werden ingediend. 32 daarvan werden geheel of gedeeltelijk gehonoreerd na beoordeling aan de gestelde doelen, statutaire eisen en interne richtlijnen zoals deze zijn gesteld bij het Ondernemersfonds. Gelijk aan voorgaande jaren zit de piek van het aantal aanvragen in het voorjaar.

Budgetrechten


De stichting hanteert jaarlijks een budgettering overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn door de Ondernemersverenigingen in juni 2015. Het budgetrecht van Ondernemersverenigingen wordt materieel vormgegeven door het hanteren van trekkingsrechten en (aanvullend) reserveringen.
Aanvullend op deze afspraken is in februari in het Breed Overleg door de Ondernemersverenigingen het besluit genomen dat de jaarbijdrage aan Citymarketing gemaximeerd wordt op de helft van het Fonds. Hiermee voldoet de stichting ruimschoots aan de statutaire doelstelling om substantieel bij te dragen aan Citymarketing.

Citymarketing


In voorgaande jaren 2016 en 2017 is het bestuur in nauwe samenwerking met het bestuur van Stichting Top van Holland (hier kortheidshalve aangeduid als: ”Citymarketing”), ieder vanuit haar eigen legitimiteit en autonomie, bezig gegaan met de zorg voor een nieuwe Citymarketing. Reeds in 2016 en 2017 heeft het bestuur gewezen op de beperkingen in haar budget voor Citymarketing onder handhaving van de gestelde kaders, zoals hierboven beschreven. Dit heeft er bij de subsidieaanvraag van Citymarketing voor 2018 toe geleid dat intensief overleg is gevoerd tussen het bestuur en dat van Citymarketing.
Immers blijken de ambities van Citymarketing, naar de wensen van alle stakeholders, het kritische punt van de mogelijkheden van subsidieverlening vanuit het Ondernemersfonds -binnen de eerder gestelde kaders- te overschrijden. Immers kan een dergelijke ambitie niet zonder een gedegen meerjarenplan, welke tenminste 3 jaren beslaat, en welke (nog) geheel ontbrak.
Immers verdient een dergelijke ambitie ook een sluitend, solide en robuust financieel kader. Daarbij dient naar de mening van het bestuur nadrukkelijk ook gekeken te worden naar co-financiering, welke naar de mening van het bestuur in onvoldoende mate aanwezig is. Los van de zorgen van het bestuur omtrent de robuustheid van de wel bestaande co-financiering. Aan het einde van het verslagjaar heeft het bestuur helaas moeten vernemen dat de Gemeente Den Helder als co-financier een andere mening heeft.

In het verslagjaar 2018 is door Citymarketing een meerjarenplan ontwikkeld. In nauwe samenwerking met Citymarketing werd ook bereikt dat de voorheffing van omzetbelasting bij Citymarketing aanzienlijk werd verminderd, hetgeen een direct voordeel voor Citymarketing oplevert.

Bestuurlijke aangelegenheden


Het bestuur kende in samenstelling in het verslagjaar twee wijzigingen. Zo werd de heer Ruigrok vervangen door mevrouw Van de Wilt-Wilms, op de bestuurszetel namens de Ondernemersvereniging Kooypunt (OVK) en werd de heer Stolk vervangen door de heer Haitsma, op de bestuurszetel namens de Haven- en Scheepvaart Vereniging (HSV). Beide benoemingen zijn uitgevoerd conform de daartoe gestelde voordrachten.

Werk is gemaakt van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nadrukkelijk is ook gekeken naar de content van de website van de stichting en welke identificerende persoonsgegevens de stichting opvraagt bij de geautomatiseerde gegevensverwerking bij subsidieaanvragen.

Voorts is een Bestuursreglement opgesteld welke regels van governance aan het bestuur stelt.

Overleg werd gevoerd met de Rabobank over cross-references.

Door de ambtelijk secretaris zijn in het verslagjaar wederom onnoemelijk veel inspanningen geleverd om de aanvragen op tijd en compleet bij het bestuur te bezorgen. Ondanks gestandaardiseerde formulieren en duidelijke verwijzingen op de website, blijft het lastig voor sommige subsidieaanvragers om goed te verwoorden waarom de aanvraag subsidiewaardig zou zijn, daarbij sluitende begrotingen op te stellen, dan wel de aanvraag en bijlagen eenduidig en consequent te doen zijn. Dit terwijl nieuwe eerste-keer-aanvragers aantonen dat bovenstaande heel goed wél mogelijk is. Het bestuur blijft daarom steeds behulpzaam en bereid om met eventuele terug-verwijzing de (herstelde) aanvraag alsnog te behandelen en treedt coulant op waar mogelijk.

Aan het einde van het verslagjaar 2018 bleek dat de voorspellingen voor 2017 te somber zijn voorgesteld. Voor het belastingjaar 2017 ontvangt de stichting een suppletie, mede als gevolg van het in dat jaar verlaagde jaarlijkse voorschot. Hiermee kon het verlies van het verslagjaar 2017 teniet worden gedaan.

Den Helder 3 april 2018

mr. A. Verhoeks
BestuursvoorzitterKlik hier voor jaarverslagen van andere jaren.