Jaarverslag 2019

Verslag van het bestuur Stichting Ondernemen aan Zee.

Algemeen


Voor u ligt het jaarverslag van de stichting “Stichting Ondernemen aan Zee” over het boekjaar 2019. De stichting werd op 15 juni 2012 opgericht als houder en beheerder van het Ondernemersfonds Den Helder en wordt jaarlijks gevuld met een opslag van 10% bij de inning van Onroerende zaakbelasting (Ozb) betreffende niet-woningen.
De Gemeente Den Helder heeft als contractspartij met de stichting een overeenkomst gesloten op 24 juli 2012 voor de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2024. Evaluatie van het Ondernemersfonds vond plaats in 2014. Daarna werd de opslag verhoogd van 5% naar 10%.
De Gemeente Den Helder werkt daarbij als doorgeefluik van de geïnde extra belasting aan de stichting ter vulling van het Ondernemersfonds, onder hantering van een retributierecht inzake haar gedelegeerde overheidstaak bij de voorziening in schoolgebouwen.

In de cijfermatige opstelling van de jaarrekening wordt de verantwoording gegeven door het bestuur van de stichting over het afgelopen boekjaar.

Jaarlijks werkt de stichting met een vooraf in overleg met de Gemeente Den Helder vastgesteld voorschot.
Na het moeilijke jaar 2017, waarin de stichting werd geconfronteerd met een negatieve cash-flow, is de stichting in 2019 geconfronteerd met suppletie-uitkeringen door de Gemeente Den Helder over de kalenderjaren 2017 en 2018. Dit is een direct gevolg van de wijze waarop het Fonds gevuld wordt. Eerst na administratieve afronding door de Gemeente Den Helder van het betreffende belastingjaar, is de stichting bekend met het juiste bedrag. Onder andere dit gegeven is de reden dat de stichting werkt met een voorschot met na-verrekening. Verplichtingen worden slechts aangegaan op basis van het vastgestelde voorschot.

In 2019 heeft de stichting alle verplichtingen kunnen nakomen en de reserve robuuster kunnen maken.

Agenda


Het bestuur is in 2019 zeven keer bijeen geweest in vergadering, tezamen met de vastgestelde agenda-leden, om de aanvragen bij het Ondernemersfonds te behandelen. Daarnaast werden door afgevaardigden van het bestuur diverse overleggen gevoerd met de “founding partners” van het Ondernemersfonds in en buiten het Breed Overleg, en met derden. Vergaderingen van het landelijk Platform Ondernemersfondsen werden eveneens bezocht.
Helaas is sinds 2018 het periodiek overleg met Wethouder en verantwoordelijk ambtenaren niet vervolgd. Oorzaak hiervan lijkt te liggen in de personele onderbezetting bij de Gemeente Den Helder. De stichting echter blijft prijs stellen op tenminste een periodiek overleg.

Verantwoordingen werden gegeven in periodieke overleggen met de gezamenlijke Ondernemersverenigingen in het tweemaandelijkse Breed Overleg en individueel bij Ondernemersverenigingen indien daartoe de vraag bestond. Zoals hierboven reeds aangegeven zijn de verantwoordingen aan de Gemeente Den Helder niet verder gekomen dan (slechts) het indienen van de jaarstukken. Het uitblijven van nadere vraagstelling of uitnodiging tot (periodiek) overleg, ziet het bestuur dan ook als blijk van vertrouwen in verantwoordelijkheid en integriteit, met respect voor autonomie.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden volstrekt onbezoldigd, zonder vacatiegelden en vergoeding van kosten.
Meer dan 40 aanvragen werden ingediend. In 2019 zijn 27 aanvragen voorzien van een gehele of gedeeltelijk honorering na beoordeling en toetsing aan de gestelde doelen, statutaire eisen en interne richtlijnen zoals deze zijn gesteld bij het Ondernemersfonds. Anders dan voorgaande jaren werd de stichting vooral de eerste drie maanden van het jaar overstelpt met aanvragen, hetgeen tot een extra vergadering heeft geleid teneinde alle aanvragen tijdig te kunnen behandelen.

Het secretariaat heeft wederom veel werk gehad om de aanvragen op tenminste het niveau te brengen opdat het bestuur een gedegen beoordeling kan verrichten. Vele aanvragen waren een eerste maal van indienen kwalitatief ‘onder de maat’. Het lijkt vooralsnog de oorzaak te hebben in onvoldoende aandacht bij de aanvrager, aangezien na enige directieve aanwijzing vanuit het secretariaat de aanvrager een tweede maal heel goed in staat blijkt om een complete aanvraag te verrichten. Een enkele keer was tenminste het verbeteren van het kalenderjaar van aanvraag naar het huidige jaar, reeds een welkome verbetering van de aanvraag. Veelal betrof het echter majeure verbeteringen zoals het opstellen en aanleveren van een adequate begroting die sluitend blijkt.

Budgetrechten


De stichting hanteert jaarlijks een budgettering overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn door de Ondernemersverenigingen in juni 2015. Het budgetrecht van Ondernemersverenigingen wordt materieel vormgegeven door het hanteren van trekkingsrechten en (aanvullend) reserveringen.
Aanvullend op deze afspraken is in februari 2018 in het Breed Overleg door de Ondernemersverenigingen het besluit genomen dat de jaarbijdrage aan Citymarketing gemaximeerd wordt op de helft van het Fonds. Hiermee voldoet de stichting ruimschoots aan de statutaire doelstelling om substantieel bij te dragen aan Citymarketing.

Bestuurlijke aangelegenheden


Het bestuur kende in samenstelling in het verslagjaar geen wijzigingen.
De door de Gemeente Den Helder gewenste aanpassingen aan informatieverstrekking zijn allemaal uitgevoerd conform de daartoe geuite wensen, voor zover deze niet in strijd bleken met de autonomie van rechtspersonen. In het bijzonder wordt hier – als voorbeeld- gerefereerd aan de wens dat op de website van de stichting de financiële verslaglegging mét begroting van de Stichting Top van Holland zou worden gepubliceerd. Hetgeen het bestuur heeft geweigerd, zijnde niet passend in de scheiding van verantwoordelijkheden bij de twee geheel diverse stichtingen.

Door de ambtelijk secretaris zijn in het verslagjaar wederom onnoemelijk veel inspanningen geleverd om de aanvragen op tijd en compleet bij het bestuur te bezorgen. Ondanks gestandaardiseerde formulieren en duidelijke verwijzingen op de website, blijft het lastig voor sommige subsidieaanvragers om goed te verwoorden waarom de aanvraag subsidiewaardig zou zijn, daarbij sluitende begrotingen op te stellen, dan wel de aanvraag en bijlagen eenduidig en consequent te doen zijn. Dit terwijl nieuwe eerste-keer-aanvragers aantonen dat bovenstaande heel goed wél mogelijk is. Het bestuur blijft daarom steeds behulpzaam en bereid om met eventuele terug-verwijzing de (herstelde) aanvraag alsnog te behandelen en treedt coulant op waar mogelijk.

Den Helder 25 maart 2020

mr. A. Verhoeks
BestuursvoorzitterKlik hier voor jaarverslagen van andere jaren.